In Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze nemen boeren, burgers en ondernemers zelf de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun leefomgeving. In het Beekdal koopt de coöperatie gronden aan die gebruikt worden als proeftuin voor duurzame landbouw, landschap en natuur. Ter vergroting van beleving en begripsvorming rond thema’s als water, bodem, biodiversiteit en duurzame landbouw realiseert de coöperatie een landkunstproject. In de periode t/m 2020 worden in het gebied met kunstenaars en boeren vijf landmarks gerealiseerd.

Landkunst landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze

Dit project is een mooi voorbeeld van innovatief opdrachtgeverschap, van de manier waarop burgers, boeren en ondernemers zelf strategieën ontwikkelen voor het oplossen van ruimtelijke en -in dit geval- ecologische vraagstukken. Door mee te investeren krijgen leden van de coöperatie medezeggenschap over het gebied. Samen met de boeren die de gronden pachten zoeken ze naar een vitalere balans tussen economie en ecologie en een natuurinclusieve landbouw.

Er is ook in Brabant veel aandacht voor lokale bottom-up initiatieven waarbij burgers, ondernemers, vertegenwoordigers van instellingen en de overheid in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld kunstenaars, vormgevers en architecten samen het initiatief nemen om hun leefomgeving te verbeteren. Vaak worden deze geïnitieerd in een stedelijke omgeving. Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze brengt deze werkwijze nu in het buitengebied in praktijk.

In het derde kwartaal van 2018 worden tien multidisciplinaire kunstenaars geselecteerd. In een interactieve sessie met pachters, leden van de coöperatie en belangenorganisaties worden de thema’s aan de kunstenaars gepresenteerd en in een matchmaking sessie wordt de juiste combinatie van thema, boer, burger, belangenorganisatie en kunstenaar tot stand gebracht. Een kunstadviescommissie besluit welke vijf kunstenaars aan de slag mogen gaan. Elk kwartaal wordt gestart met een nieuw thema.

De Landcoöperatie werkt samen met de betrokken gemeenten (Eersel en Oirschot), Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Brabants Landschap, ZLTO, IVN en Weidevogelbescherming Zuid-Oost Brabant. Gedurende het proces is er aandacht voor storytelling: het verhaal over de bijzondere co-creatie wordt o.a. vastgelegd op film die via een QR code en/of app voor bezoekers aan het gebied beschikbaar komt. Zo helpen de kunstobjecten het gesprek rondom natuurinclusieve landbouw op gang te krijgen.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Het betreft een domein overschrijdend project waarin de aanvrager ook meer publieksbereik wil genereren. Kunstprojecten worden ingezet om de dialoog tussen kunstenaar, boer en publiek te versterken. Het vanuit een andere sector betrekken van (jonge) Brabantse kunstenaars en instellingen bij de inrichting van het gebied en het werken aan oplossingen biedt kansen voor een nieuw werkveld. De methode die gekozen is ligt in het verlengde van de bedoeling van de coöperatie. De jury staat positief tegenover de samenwerking die wordt aangegaan met diverse partijen, met een gedeeld eigenaarschap als resultaat.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant is vanaf het prille begin in nauw contact geweest met de projecthouder en staat de coöperatie met advies terzijde.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/016.

Meer weten over innovatief opdrachtgeverschap?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden