Maatregelen vanaf 14 oktober

De uitzonderingen gemaakt door de Veiligheidsregio's vervallen. Evenmenten zijn niet toegestaan, met een uitzondering voor theaters en bioscopen. Als algemene landelijke maatregel geldt voor binnen een maximum van 30 personen per ruimte en voor buiten een maximum van 40 personen. In een culturele instelling kunnen zich meerdere ruimtes bevinden, en een zichtbaar gescheiden podium geldt als een zelfstandige ruimte. In publieke binnenruimten wordt het dragen van een mondkapje (vanaf 13 jaar) verplicht. Voor doorstroomlocaties, zoals monumenten, musea en bibliotheken, blijft gelden dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak.

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober om 22.00 uur en zijn in elk geval voor vier weken van kracht. Na 2 weken vindt een heroverweging plaats, waar men kijkt of de maatregelen voldoende blijken of dat deze verzwaard moeten worden.

Hou er rekening mee dat er regelmatig nieuwe versies van protocollen verschijnen. De Boekmanstichting heeft een uitputtend overzicht van zo goed als alle protocollen die in de culturele sector verschijnen. Kijk voor meer protocollen buiten de culturele sector op de website mijncoronaprotocol.nl.

Cultuureducatie en cultuurparticipatie

Kinderen en volwassen mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Buiten de eigen woning geldt per 29 september 18:00 dat je met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee). Personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van een culturele uiting beoefenen zijn uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen. Hierbij is maximale aantal personen binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen. Voor cultuur-, kunst-, muziek-, en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar geldt er een uitzondering op het maximum aantal van 30 personen binnen en 40 personen buiten.

Cultuurconnectie heeft het Protocol verantwoord naar een les/cursus/training (sector cultuureducatie en -participatie) gepubliceerd. Dit protocol is bruikbaar voor zowel voor individuele als groepslessen. Naast muziekscholen, centra voor de kunsten en volksuniversiteiten kunnen ook andere cultuureducatie en amaterkunstverenigingen gebruikmaken van dit protocol. 

De ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ geeft specifiek invulling aan branchspecifieke aanvullende richtlijnen op het protocol. Deze werkgroep bestaat uit leden van Cultuurconnectie, Kunstloc Brabant, Kunstenbond, AVV, ArboNed, KNMO, LKCA Koornetwerk Nederland, vertegenwoordigers van gemeenten en andere stakeholders. 

Repeptities voor amateurkunst koren en orkesten vallen op dit moment onder de uitzonderingsregel voor de maximumgrens van 30 deelnemers aan bijeenkomsten binnen, zolang het geldende protocol als richtlijn wordt aangehouden.

Musea en erfgoed

Voor zogenoemde doorstroomlocaties, zoals musea en monumenten met een publieksfunctie, geldt een maximum aantal bezoekers. Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van hoeveel bezoekers er op het beschikbare oppervlakte passen, 1 bezoeker of huishouden per 10 m2. Bezoekers dienen vooraf per tijdvak te reserveren, online of telefonisch. Per 5 oktober geldt dat in overleg met de veiligheidsregio’s een maximum aantal personen per doorstroomlocatie wordt bepaald. Het is raadzaam om af te stemmen met de veiligheidsregio of het museumprotocol volstaat.

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

De Museumvereniging heeft een Protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea gepubliceerd. De brancheorganisaties Erfgoedplatform Kunsten’92 en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) hebben een Protocol monumenten opgesteld. In aanvulling daarop beantwoord Museumcontact een aantal veelgestelde vragen, en heeft ruimtelijk ontwerpbureau Tom Postma handboeken opgesteld met ruimtelijke en praktische tips voor musea, erfgoed, kunstbeursen en andere tentoonstellingslocaties.

Audiovisuele sector

NAPA heeft een COVID-19-protocol AV-sector opgesteld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Aanvullend op het protocol is er een toolkit van DAFF met tips en tricks. Het protocol voor Verantwoord Bioscoop- en Filmtheaterbezoek is opgezet door NVBF. 

Podiumkunsten

Instellingen met regulier meer dan 600 zitplaatsen kunnen ontheffing krijgen in Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant. 

Personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van een culturele uiting beoefenen zijn uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen. Hierbij is maximale aantal personen binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen. 

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, en professionele producenten van podiumkunsten om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

De VNPF heeft met de aangesloten podia een Protocol voor pop-, improvisatie- en jazzpodia opgesteld, inclusief een handige grafische weergave  Een protocol voor festivals volgt nog.

De NAPK heeft een Protocol voor podiumkunstproducenten opgesteld waarmee organisaties weer kunnen starten met het veilig en verantwoord repeteren. Dit protocol is het eerste deel van een meer-fasen-protocol. De komende weken wordt er gewerkt aan het deel dat betrekking heeft op presenteren. Er is een apart protocol voor jeugdtheatervoorstellingen.

Het VSCD werkt aan een Protocol heropening theaters en concertzalen.

De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) heeft een Backstage protocol gemaakt om het veilig werken op en rond het toneel goed te organiseren. Dit protocol heeft betrekking op alle activiteiten in ‘het achterhuis’, ook wel backstage genoemd en is bedoeld voor alle (technische) bedrijven, toeleveranciers, (theater)technici, stagehands en andere medewerkers in dit vakgebied.

Bibliotheken

Voor zogenoemde doorstroomlocaties, zoals bibliotheken, geldt een maximum aantal bezoekers. Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van hoeveel bezoekers er op het beschikbare oppervlakte passen, bij 1,5 meter afstand van elkaar. Voor deze locaties dienen bezoekers vooraf per tijdvak te reserveren. Per 5 oktober geldt dat in overleg met de veiligheidsregio’s een maximum aantal personen per doorstroomlocatie wordt bepaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met de oppervlakte en de overige bestaande regels.

De Vereniging Openbare Bibliotheken heeft diverse protocollen opgesteld voor alle bibliotheken in heel Nederland.

Evenementen

De evenementensector is van start gegaan met het opzetten van een zogenaamd fieldlab programma om bij te dragen aan een eventuele versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het programma is een initiatief van de gehele sector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport. Zij zijn verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers. Het betreft diverse onderwerpen zoals luchtkwaliteit, consumentengedrag, vervoer, bezoekersaantallen per m2, etc. Het fieldlab programma is daarbij mede opgezet samen met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Live, Sciences & Health en CLICKNL. Daarbij wordt het programma ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV. 

Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft een handvat werkwijze opgesteld om gemeenten te helpen bij het komen tot een gedegen afweging tot vergunning.

Heb je aanvullingen op dit overzicht?

Laat het me weten.

corona-crisis

Protocollen en tips voor 'het nieuwe normaal'

Welke stappen kunnen we nemen om de cultuursector draaiende te houden in het 'nieuwe normaal'? Wij verzamelen hier de verschillende maatregelen, uitzonderingen, protocollen, aanvullende richtlijnen, handboeken, en tips.

Corona steunregelingen

Overzicht van regelingen voor culturele organisaties, ondernemers en zelfstandigen bij overheden en fondsen.

Corona Impactloket

Laat ons weten wat voor consequenties de Coronacrisis heeft voor jou. Kijk hier met wie je contact op kunt nemen.